اولیـــن جمعــه هر مــاه قمــری

مکان:
مسجد امام خمینی واقع در تبریز ، خیابان راه آهن خیابان خطیب
زمان:
اول هر ماه قمری ساعت ۱۰:۳۰ صبح

جلسه دوم

متعاقبا اعلام می گردد

جلسه سوم

به زودی به روزرسانی خواهد شد

جزوه فطرت

جـــــزوه فطـــــرت

جهت دانلود کلیک کنید

جزوه سرّالاسراء

جـــــزوه ســرالاســراء

جهت دانلود کلیک کنید

سیاست توحیدی

سیاست توحیدی ۲

جهت دانلود کلیک کنید

جزوه ازدواج

جـــــزوه ازدواج

جهت دانلود کلیک نمایید

سخنرانی های مکتوب استاد

سخنرانی های مکتوب استاد به صورت طبقه بندی شده