موضوع

تاریخ

شماره فایل

فایل سخنرانی

سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۸۱۳
معنای دعا در جمع معتکفین مسجد جامع میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۸۱۴
در جمع دانشجویان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۸۱۵
در جمع مسولین فرهنگی شهرستان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۸۱۶
در جمع معاونین پرورشی مدارس آموزش و پرورش میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۸۱۷
در مسجد آقا یار سلطان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۸۱۸
جلسه عمومی مسجد آقا یار سلطان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۸۱۹
نماز صبح آقایار سلطان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۸۲۰
در جمع معاونین پرورشی مدارس آموزش و پرورش میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ ۸۲۱
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ۸۲۲
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ ۸۲۳
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۸۲۴
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ ۸۲۵
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۸۲۶
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ ۸۲۷
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ ۸۲۸
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ۸۲۹
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۸۳۰
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ ۸۳۱
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۸۳۲
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۸۳۳
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ ۸۳۴
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۸۳۵
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۸۳۶
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۸۳۷
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ ۸۳۸
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ ۸۳۹
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۸۴۰
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۸۴۱
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ۸۴۲
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / ارومیه ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۸۴۳
ارومیه
سخنرانی های سال ۹۵ / ارومیه ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۸۴۴
ارومیه
سخنرانی های سال ۹۵ / ارومیه ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۸۴۵
ارومیه
سخنرانی های سال ۹۵ / مکانهای مختلف ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ ۸۴۶
جلسه تشکر از حاج آقا – منزل آقای دکتر ساجدی
سخنرانی های سال ۹۵ / مکانهای مختلف ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۸۴۷
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
سخنرانی های سال ۹۵ / مکانهای مختلف ۱۳۹۵/۰۵/۰۰ ۸۴۸
مسجد امام حسین علیه السلام
سخنرانی های سال ۹۵ / مکانهای مختلف ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۸۴۹
۸۴۹-۱۳۹۵۰۸۲۳
سخنرانی های سال ۹۵ / مکانهای مختلف ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۸۵۰
نهج البلاغه در منزل دکتر فلاحی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ ۸۵۱
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ ۸۵۲
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۸۵۳
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ ۸۵۴
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ۸۵۵
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۸۵۶
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۸۵۷
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ۸۵۸
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه فارسی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۸۵۹
جمع دانشجویان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه فارسی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۸۶۰
رشد عمل در هستی
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه فارسی ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۸۶۱
در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / شرح حکمتهای نهج البلاغه ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۸۶۲
هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / علم ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۸۶۳
اساتید دانشگاه ها
سخنرانی های سال ۹۵ / علم ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ۸۶۴
اساتید دانشگاه ها
سخنرانی های سال ۹۵ / حکمت نهج البلاغه ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ۸۶۵
اساتید دانشگاه ها
سخنرانی های سال ۹۵ / حکمت نهج البلاغه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ۸۶۶
هیات دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ ۸۶۷
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاه ها
سخنرانی های سال ۹۵ / علم از منظر قرآن ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۸۶۸
اساتید دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۸۶۹
تسلیم حق بودن – مسجد امام خمینی تبریز محله خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاهها ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ ۸۷۰
حقیقت علم از منظر قرآن
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاهها ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ۸۷۱
حقیقت علم از منظر قرآن
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاهها ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۸۷۲
حقیقت علم از منظر قرآن
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۸۷۳
مسجد آقا سلطان یار – ترکی
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۸۷۴
مسجد آقا سلطان یار – ترکی
سخنرانی های سال ۹۵ / ایام فاطمیه منزل آقای سهرابی فر ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۸۷۵
لزوم اصلاح نگرش نسبت به معارف اسلامی – ایام فاطمیه
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاههای تبریز ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ۸۷۶
اولین جلسه بحث اراده – جبر و اختیار
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاههای تبریز ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۸۷۷
دومین جلسه بحث اراده – جبر و اختیار
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاههای تبریز ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ ۸۷۸
سومین جلسه بحث اراده – جبر و اختیار
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ۸۷۹
مسجد امام خمینی در خطیب