موضوع

تاریخ

شماره فایل

فایل سخنرانی

زبان

اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي تركي
۱۳۸۹/۱۰/۰۷
۳۹
مراقبه و کلیات مبحث سلوک
ترکی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي تركي
۱۳۸۹/۰۹/۱۰
۴۰
مراقبه و سلامتی جسم و اعصاب و وظیفه محور بودن
ترکی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي تركي
۱۳۸۹/۱۰/۲۸
۴۲
مراقبه و محاسبه و اهمیت
ترکی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي تركي
۱۳۹۱/۰۶/۱۹
۵۲
مراقبه و عمل موثر در سلوک
ترکی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي فارسي
۱۳۹۰/۱۲/۰۵
۰۱
مقدمه ی مراقبه
فارسی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي فارسي
۱۳۹۰/۰۱/۱۸
۲۵
مراقبه و محاسبه عمر
فارسی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي فارسي
۱۳۹۰/۰۱/۲۰
۲۶
مراقبه و محاسبه عمر و جبران خطا
فارسی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي فارسي
۱۳۹۰/۰۲/۰۱
۲۷
مراقبه و محاسبه روزانه
فارسی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي فارسي
۱۳۹۰/۰۲/۳۱
۲۸
مراقبه و محاسبه و عوامل تقویت آن
فارسی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي فارسي
۱۳۹۰/۰۲/۰۵
۲۸
مراقبه و محاسبه به علت رشد عمل در هستی
فارسی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي فارسي
۱۳۹۰/۰۲/۱۲
۲۹
مراقبه و محاسبه و ورود به عمل
فارسی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي فارسي
۱۳۹۰/۰۳/۲۳
۳۱
مراقبه و صحت مزاج
فارسی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي فارسي
۱۳۸۹/۱۱/۲۶
۳۲
مراقبه و سلامتی و وظیفه محور بودن
فارسی
اخلاقی / مراقبه و محاسبه / محاسبه ومراقبه مقدماتي فارسي
۱۳۸۹/۰۳/۰۶
۸۶۷
هیات دانشگاه علوم پزشکی
فارسی